Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler Birimi

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER BİRİMİ

– Başkan Yardımcısı
– Kiralama Birimi
– -Bütçe, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
– Gelir Tahakkuk ve Kaynak Geliştirme Birimi
– Sözleşme Takip Birimi
– Muhasebe Birimi
– İl Konsolide Birimi
– Eğitim ve Koordinasyon Birimi
– Gider Tahakkuk Birimi
– Satın Alma Birimi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kiralama Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerini belirlemek, demirbaşlarının satış, takip ve
tahsil ile ilgili işlemlerini yürütmek.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bütçe, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1. Döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, beyannameler vb.) ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde yürütmek

2. İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

3. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Gelir Tahakkuk ve Kaynak Geliştirme Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1. İlgili mevzuat çerçevesinde kamu sağlık tesislerinin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların
takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe taleplerinin konsolide
edilerek, gerçekleşmelerinin takip edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

2. Müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlarda üretilen hizmet ve fiyat tarifeleri doğrultusunda tahsil edilen
gelirlerin takibi ve muhasebeleştirilmesi

3. Sağlık tesisleri tarafından ödenecek hasta faturalarının SUT’a ilişkin fiyatlarının kontrolünü yapmak.
4. Vezne işlemlerinin düzenlenmesi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Sözleşme Takip Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1. İlamlı icra takipleri, kesin teminatların takibi, hak edişlerin tutarlarının sağlık kuruluşlarından istenip sözleşme üzerinden teyidi, sözleşmelerin iş ve işleyişlerinin takibi, Firmaların İhbar ve Adres değişikliği bildirimlerinin değerlendirilmesi

2. İlamsız icra takipleri, toplu iş sözleşmelerinde, doğan fiyat farkının bağlı kuruluşlardan istenerek ek kesin teminatlarının hesaplanması, sözleşme imzalanmış firmaların başvurularının değerlendirilmesi ve yazışmaların yapılması, bağlı sağlık tesislerinden gelen görüş yazılarına görüş düzenlenmesi

3. Mevzuata uygun olduğu durumlarda sözleşme devri izni, ihtar ve yasaklama işlemlerinin gerçekleştirilmesi

4. Hasta şikâyetleri çerçevesinde sözleşme hükümlerinin uygulanması noktasında gerekli yazışmaların yapılması, sendikalar tarafından istenilen yetki tespit başvurusu ile ilgili bilgi ve belgeler

5. Müdürlük ve sağlık tesislerinde sözleşmeye bağlanan ihalelerin takibi, iş eksiliş, iş artışı işlemlerini takip etmek, sözleşmelerin miktar ve sürelerinin takibi ve ilgili birimlerin kritik zaman ve kritik miktar düzeylerinde uyarılması

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluklar

-Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
-Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek
-Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
-Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
-Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
-Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak
-Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
-Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
-Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 61. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yapmak.
-Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce düzenlendiğini incelemek ve kontrol etmek.
-Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasını kontrol etmek
-İdarelerce ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş kamu gelir ve alacaklarının yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydedilerek tahsil edilmesinden sorumludur.
-Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasını sağlamak.
-Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü İl Konsolide Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1. Sağlık Müdürlüğü ve İlin tamamı taşınırlar

2. İlin taşınır yönetim hesapları, MKYS/KBS/TDMS/KDS/STOK analiz, tüm depoların yönetmelik ve mevzuata uygun düzeni, tertibi,

3. Taşınır kayıt yetkilisi görevlendirme işlemleri,

4. MKYS şifre tanımlama, MKYS depo tanımlama/yetki verme alma,

5. Ulaşım hizmetleri, sevk ve idare edilmesi,

6. Fast Soft Programı, onay, artırma eksiltme,

7. Muayene Kabul Komisyonları Başkanlığı, şartnamelerin yazılmasında görev,

8. HEK işlemleri,

9. Yazışmalar,

10. Kurumlar arası koordinasyon-iletişim,

11. MKYS-Yönetmelik ve diğer eğitim çalışmaları organizasyon işleri,

12. Bütçelerin taşınır boyutunda takibi, aylık tüketim çıkışlarının muhasebeleştirilmesi/takibi,

13. TDMS’nin düzenli kontrolü, ödemelerde kod takibi,

14. İl hesaplarının Bakanlığa, Sayıştay’a (istenirse) vermek.

15. Bakanlık Strateji Başkanlığı Mali İşler Birimi ile sürekli irtibat halinde, İlde çözümü olmayan sorunları bakanlığa ileterek sorunu çözmek

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Gider Tahakkuk Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1. Müdürlük ve kamu sağlık tesislerinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinin ihale sonrası süreçlerini yürüterek takip etmek, bunlara ilişkin gerekli belgeler düzenlenerek ödeme işlemlerini gerçekleştirmek

2. Aboneliğe bağlı ödemeler ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek

3. Kurum ödemeleri ve avans işlemlerinin sonlandırılması

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birim Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde Müdürlük ve sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri destek hizmetlerini yapmak veya yaptırılmasını sağlamak

2. Kamu sağlık tesislerinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinin ihale süreçlerini yürüterek takip etmek, bunlara ilişkin gerekli belgeler düzenlenerek ödeme işlemlerini gerçekleştirmek üzere tahakkuk birimine sevk etmek